Frasælger fossile virksomheder for omkring 2 milliarder

Lærernes Pension har i november 2022 besluttet at skærpe kriterierne for eksklusioner af fossile investeringer.

Det betyder overordnet to ting:

  1. At vi ikke længere ønsker at være investeret i virksomheder, som eftersøger og udvinder kul til energi (termisk kul). Der er dog den undtagelse, at vi beholder investeringerne, hvis virksomheden har forpligtet sig til en omstilling, der er forenelig med Paris-aftalen.
  2. At vi ikke længere ønsker at være investeret i virksomheder, som eftersøger og udvinder olie og gas samt producerer energi baseret på fossile brændstoffer, hvis omsætningen af disse udgør mere end 5 %. Der er dog den undtagelse, at vi beholder investeringerne, hvis virksomheden har forpligtet sig til en omstilling, der er forenelig med Paris-aftalen.

Samlet er det investeringer for omkring to milliarder kroner, der nu skal sælges, hvorefter pengene skal investeres i andre virksomheder. Vi forventer, at de fleste investeringer er frasolgt inden årets udgang.

Se vores opdaterede eksklusionsliste her

Stadig kul, olie og gas

Lærernes Pension vil også efter de nye kriterier have investeringer i virksomheder med omsætning fra kul, olie eller gas. Det kan være virksomheder, der har omstillingsplaner, som lever op til Paris-aftalen. Det kan også være virksomheder, der ligger under vores tolerancetærskel, eller virksomheder som ikke er omfattet af vores eksklusionskriterier, fx transport eller serviceydelser forbundet med fossile brændsler.

Lærernes Pension har desuden investeringer gennem fonde, der ikke er børsnoterede. Her kan vi alene indføre de skærpede kriterier for nye investeringer, mens vi ikke kan ændre kontraktvilkårene for investeringer i fonde tilbage i tid. 

Vi går stadig efter et godt, langsigtet afkast på pensionsopsparingen

Selv om de nye kriterier betyder, at vi ekskluderer en lang række virksomheder, så vurderer vi, at vi stadig har gode muligheder for at sikre et godt afkast af pensionsopsparingen. Vores investeringer vil fortsat være fordelt på flere tusind virksomheder. Desuden kan eksklusionerne reducere Lærernes Pensions risiko for tab foranlediget af virksomhedernes manglende omstilling af forretningsmodellerne.   

Langt til mål, også for virksomheder, der har fastsat en målsætning

Langt over tusind selskaber har omsætning baseret på fossile brændsler, og mange af dem er små eller mellemstore virksomheder. Lærernes Pension bruger derfor en dataleverandør til at identificere selskaberne. Vi må dog konstatere, at vi fra tid til anden bliver bekendte med selskaber, der ikke er blevet fanget af vores screening. De bliver taget op til en konkret vurdering.

Vi tilstræber at ekskludere selskaber, der ikke har fastsat en langsigtet målsætning for en omstilling, der er forenelig med Paris-aftalen, men det er en kompleks vurdering. Der er lang vej fra langsigtede målsætninger og opgørelse af CO2-udledning til fastlæggelse af delmål og konkrete planer, og dernæst til at finde de forretningsmæssige rigtige løsninger til at komme i mål – og endelig til at se omstillingen afspejlet i virksomhedernes CO2-udledning.

Vi tager udgangspunkt i nogle vurderingskriterier fra et internationalt rammeværk og anvender eksterne datakilder til at fastslå, om selskaberne har fastsat en målsætning.

Vurderingerne fra datakilderne er ikke perfekte, og viden om, hvad der skal til for at nå i mål, kommer også løbende til. Og så tager det tid at omstille en forretningsmodel. Derfor kommer vi også fremadrettet til at vurdere mulighederne for at forbedre vores metode.

Vi vil gerne påvirke virksomhederne

Vi ønsker at påvirke selskaberne til at omstille sig. Derfor tilsluttede Lærernes Pension sig i juni 2022 det klimarettede investorsamarbejde Climate Action 100+, som netop arbejder med at påvirke verdens største udledere af CO2 til at sætte mål for CO2-reduktion og omstille deres forretning. Men af og til er selskaberne for langt fra at have målsætninger, der er forenelige med målsætningerne i Parisaftalen. Her ekskluderer vi. Vi anser eksklusion for at være et greb, der er foreneligt med påvirkning af selskaber.

-----------

Den konkrete ordlyd af den hidtidige og den nye tekst hvad angår fossile eksklusioner er

Hidtidig tekst

Ny tekst, november 2022

I implementeringen af det etiske kodeks anvendes en tolerance om, at (…)

  • omsætningen fra eftersøgning, udvinding eller energiproduktion baseret på fossile brændstoffer maksimalt må udgøre 5 %, medmindre virksomheden er i gang med en omstilling, der vurderes forenelig med Paris-aftalen. Dette implementeres i takt med, at robuste data for virksomhedernes omstillingsplaner haves. Dog fastholdes eksklusion af virksomheder med over 5 % omsætning fra termisk kulproduktion, oliesandproduktion eller arktisk boring, hvis data for virksomhedens omstillingsplaner ikke haves.
  • omsætningen fra eftersøgning og udvinding af termisk kul, arktisk boring og olieudvinding fra tjæresand maksimalt må udgøre 0 %, medmindre virksomheden har forpligtet sig til en omstilling, der vurderes forenelig med Paris-aftalen.
  • omsætningen fra eftersøgning og udvinding af olie og gas samt energiproduktion baseret på fossile brændstoffer maksimalt må udgøre 5 %, medmindre virksomheden har forpligtet sig til en omstilling, der vurderes forenelig med Paris-aftalen.

Vurderingen af virksomhedens omstillingsplaner skal tilstræbes at følge de opstillede kriterier for klassificering af virksomheder og deres forpligtelser, som indgår i det rammeværk, som Lærernes Pension anvender i arbejdet med at konkretisere netto nul-målsætningen. Direktionen bemyndiges til at fastlægge de konkrete tekniske kriterier.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.