Risikostyring


Lærernes Pension har stort fokus på risikostyring. Selskabets risikoprofil er præget af forsigtighed, og selskabet klarer derfor nemt endog meget negative scenarier for udviklingen på de finansielle markeder og i livsforsikringsrisici.

Lærernes Pensions risici
Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af pensionsordningerne og investeringerne:

Pensionsordningerne består overvejende af ordninger med livsvarige alderspensioner og forsikringsdækninger, hvortil der er knyttet ydelsesgarantier. Det indebærer, at værdien af selskabets forpligtelser og dermed også reserver afhænger af udviklingen i renteniveauet samt af medlemmernes levetid og invaliditetsgrad.

De indbetalte pensionsmidler investeres på de finansielle markeder med henblik på at opnå et højt afkast til medlemmerne. Det indebærer samtidigt en risiko for tab som følge af kursfald eller som følge af, at selskabets modparter ikke honorerer deres forpligtelser.

En oversigt over selskabets væsentligste risici er vist i tabellen.

Markedsrisici

Forsikringsrisici

Andre risici

Renterisiko

Aktiekursrisiko

Valutakursrisiko

Ejendomsrisiko

Kreditrisiko/Modpartsrisiko

Spændrisiko

Levetidsrisiko

Invaliderisiko

Livsforsikringsoptionsrisiko

Omkostningsrisiko

Katastrofescenario

 

 

Klimarisici

Operationel risiko

Øvrige risici

 

 

 

 

Lærernes Pensions risikoprofil er grundlæggende præget af forsigtighed. Hovedparten af pensionsordningerne er således tegnet på forsigtige forudsætninger for levetid, invaliditet og renteniveau, og på investeringssiden er risikoen begrænset ved at sprede investeringerne på mange aktivklasser og lande.

Solvenskapitalkrav
Sekretariatet måler og overvåger løbende udviklingen i selskabets reserver og risici med henblik på at kunne agere i tide over for uventede forhold. Selskabets samlede risiko måles bl.a. i form af solvenskapitalkravet, som opgøres ud fra standardmodellen - en fælleseuropæisk model til opgørelse af kapitalkravet for forsikringsselskaber.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.